Błąd medyczny to zdarzenie na zdrowiu lub osobie pacjenta wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób wykonujących czynności medyczne, a prowadzące do wywołania negatywnych skutków w zakresie integralności cielesnej organizmu człowieka.
Orzecznictwo sądów definiuje błąd lekarski jako czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.
Na błąd lekarski, który będzie rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności zrekompensowania pacjentowi doznanej szkody i krzywdy (wypłaty odszkodowania za błąd lekarski), muszą składać się następujące elementy:

postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, polegające np. na niewykonaniu koniecznych badań czy zaniechaniu podania niezbędnych leków,
wina nieumyślna (lekkomyślność lub niedbalstwo),
ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda i krzywda pacjenta
związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Rodzaje błędów

Błąd decyzyjny – klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny. Jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta.
Błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
Błąd organizacyjny – dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.
Błąd opiniodawczy – wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.