Szkoda osobowa polega na:

1. Uszkodzeniu ciała,
2. Wywołaniu rozstroju zdrowia.,
3. Naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności, itp.)

Przesłanki odpowiedzialności:

sprawca szkody ponosi winę za czyn niedozwolony, który szkodę wywołał, 
czyn nosi znamiona czynu zabronionego,
pomiędzy powstałą szkodą a popełnionym czynem istnieje związek przyczynowo – skutkowy.

Uszkodzenie ciała ma miejsce wówczas, gdy naruszona została integralność cielesna człowieka, np. złamania. Natomiast wywołanie rozstroju zdrowia polega na zaburzeniu funkcjonowania narządów wewnętrznych, bez ich widocznego uszkodzenia, np. choroby psychiczne.
W wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może żądać na podstawie art.444 kc zwrotu kosztów leczenia,  kosztów pobytu w szpitalu, kosztów lekarstw, rehabilitacji, specjalistycznej opieki, odpowiedniego odżywiania, kosztów przejazdów do szpitala (nie tylko poszkodowanego, ale także rodziny), przewozu specjalistycznym samochodem, a nawet taksówką.

Ponadto do kosztów tych zaliczyć także należy koszty związane z przyuczeniem poszkodowanego do nowego zawodu (jeżeli z powodu rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała utracił możliwość pracy na dotychczasowym stanowisku), a także koszty utraconego, za czas niezdolności do pracy, zarobku.Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli poszkodowany:

utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
zwiększyły się jego potrzeby,
zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość, może żądać od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Bardzo często może się zdarzyć, że nie wiadomo z góry jakie będą konsekwencje czynu niedozwolonego. W związku z tym przewidziana jest możliwość żądania renty tymczasowej – do czasu ustalenia jej rzeczywistej i stałej wysokości.

Z ważnych powodów (dotyczących tylko poszkodowanego) i tylko na żądanie poszkodowanego, sąd, zamiast renty, może przyznać poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Zadośćuczynienie przysługuje:

1. poszkodowanemu – z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.
2. w wypadku pozbawienia wolności, skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu oraz w razie zawinionego naruszenia dobra osobistego. W tej ostatniej sytuacji poszkodowany sam decyduje czy zasądzenie odpowiedniej kwoty nastąpi na jego rzecz czy na wskazany przez niego cel społeczny.