Szkoda rzeczowa (w mieniu) ma charakter materialny i jest skutkiem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Polega ona na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym ustawodawca wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.
W przypadku odszkodowania z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, powstałe szkody dotyczą najczęściej:

• uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
• uszkodzenia lub zniszczenia odzieży
• uszkodzenia lub zniszczenia bagażu
• kosztów holowania pojazdu
• kosztów wynajmu samochodu zastępczego

Szkoda w pojeździe zgłoszona do likwidacji zakładowi ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, zwyczajowo kwalifikowana jest jako:

szkoda częściowa – gdy pojazd nadaje się do naprawy
szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody (z tym wyjątkiem, że w wypadku ubezpieczenia autocasco zasady ustalania definicji szkody całkowitej należą do ubezpieczyciela i są zawarte w ogólnych warunkach umowy)