Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany zmarł, naprawienie szkody przejawia się w czterech roszczeniach, które przysługują rodzinie poszkodowanego. Roszczenia te dotyczą:

zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu
renty
jednorazowego odszkodowania
zadośćuczynienia

Koszty pogrzebu oceniamy wg zwyczaju, tradycji, środowiska w jakim żył zmarły.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe roszczenia przysługują wówczas, gdy śmierć była następstwem czynu niedozwolonego i nastąpił związek przyczynowy między zdarzeniem wywołującym szkodę a śmiercią.

Renta przysługuje dwóm grupom osób:

osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. Mogą one żądać renty obliczonej stosownie do ich potrzeb oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, przy tym nie jest tu istotne czy zamarły płacił za życia alimenty.
inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Niezależnie od roszczeń o rentę, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie pieniężne, jeżeli wskutek śmierci zmarłego, nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Krzywda sfery psychicznych odczuć poszkodowanego. Sposobem wyrównania tej szkody jest zapłata zadośćuczynienia pieniężnego. Zadośćuczynienie to rekompensata za szkodę niemajątkową (ból, cierpienie), więc trudno jest określić kwotowo rozmiar cierpienia osoby poszkodowanej.